Orientering til søkere om Bygda dansar

Publisert den 03. februar 2017

 

Bygda Dansar (www.bygdadansar.no) er et nasjonalt folkedansprosjekt hovedsakelig rettet mot ungdom fra 15 til 19 år. Hovedfokuset i prosjektet er formidling og videreføring av norsk folkedans, samt utvikling av scenisk folkedans. Det er utvikla, eid og bygd opp av Stiftinga for folkemusikk og folkedans (Sff).

Bygda Dansar er det største faste prosjektet ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans, og følger intensjonen i UNSECO konvensjonen om immateriell kulturarv: synliggjøring, kompetansestyrking og videreføring av folkedans og folkemusikktradisjonene gjennom ikke-formell opplæring av ungdom.

En muntlig  video-presentasjon av prosjektet finner du her: http://seminarium.no/Seminarium3/Mathilde_Overland_og_Inga_Myhr/

 

Om Norsk Senter for folkemusikk og folkedans

Norsk Senter for folkemusikk og folkedans er utøvende organ i Stiftinga for folkemusikk og folkedans (http://www.folkemusikkogfolkedans.no/). Stiftinga er hovedsakelig finansiert av tilskudd fra Kulturdepartementet. Hovedmålet er å: "..fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som bærar av særeigne kvalitetar".

Sentret driver arkivarbeid, forskning og formidling, og har en av de største samlingene av folkemusikk og tradisjonsdans i Nord-europa. Sff er akkreditert NGO av UNESCO som samarbeidspartner i arbeidet med immateriell kulturarv. Arkivmaterialet brukes av pedagoger, utøvere, studenter, forskere, privatpersoner og frivillige organisasjoner. Sentret er lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Det er over 15 stillinger knytta til sentret. Vi har et ambisiøst, nyskapende miljø med bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Målsetting og visjon for Bygda Dansar-prosjektene

Bygda Dansar ønsker å styrke folkedans som kulturarv, kunstnerisk uttrykk og samværsform. Prosjektet skal være med og sikre at landet til enhver tid har gode frilans tradisjonsbærere som kjenner kulturarven vår, og kan delta i scenekunstproduksjoner. I samarbeid med fagmiljøet ved sentret, utvikles kontinuerlig ideer og teknikker for formidling, undervisning og presentasjon av samværsdans og scenisk dans på tradisjonsdansens premisser. Det er et mål å stimulere til dans som sosial aktivitet og næring i regionene.

Bygda Dansar ønsker:

 • Å rekruttere og lære opp en gruppe unge dansere innenfor en lokal eller regional dansetradisjon til et godt teknisk og kunstnerisk nivå.
 • Å rekruttere noen få toppdansere, innenfor denne tradisjonen, som vil satse på dansen som del av et yrke enten som frilansdansere eller pedagoger
 • Å gi ungdom, særlig i bygde-Norge, et tilbud om å arbeide med dans på et høyt nivå.
 • Å hjelpe fram dans som tilleggsnæring, ikke minst i bygdemiljø.
 • Å gi regionen erfaring i arbeidet med kunstneriske og sceniske uttrykk på et godt nivå.
 • Å styrke fagkompetansen for dans i lokalmiljøet/regionen.
 • Å inspirere og styrke det vanlige, frivillige folkedansarbeidet.
 • Å styrke den lokale/regionale folkemusikken blant annet ved å knytte den sterkere til dansen som den alltid har hørt sammen med.

Prosjektorganisering

Prosjektet er utviklet og eid av Stiftinga for folkemusikk og folkedans (Sff, www.folkemusikkogfolkedans.no). Ansatte ved senteret bidrar med danse- og musikkfaglig utviklingsarbeid for prosjektene. Prosjektet samarbeider med lokale ressurspersoner og lokale lag i organisasjonene FolkOrg (Organisasjon for folkemusikk- og folkedans) og Noregs Ungdomslag (NU). Prosjektet gjennomføres fylkesvis i samarbeid med lokalmiljøet. Lokalmiljøet søker Sff om å få prosjektet lagt til sitt fylke, noe som krever en delfinansiering fra fylkeskommunen. Lokal søker oppretter en kontaktperson mellom fylke og prosjektledelse.

Prosjektledelsen består av en administrativ prosjektkoordinator i 50%-stilling med arbeidssted ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans, og to fagkonsulenter i total 100%-stilling til sammen. Vi etterstreber at minst én har arbeidssted lokalt i fylket. Foruten lønn til prosjektansatte, blir det henført administrativ støtte fra SFF tilsvarende ca. 15 % stilling.

Finansiering

Bygda Dansar-prosjektene har total budsjettramme på 3,75 millioner kroner over en prosjektperiode på 3 år. De blir finansiert gjennom senteret sitt tilskudd fra Kulturdepartementet (kap. 323 Musikkformål, post 78) med lokal delfinansiering der fylkeskommunen bidrar med 450.000. Prosjektmodellen tåler lite avvik før forbruket går ut over rammen som er satt for prosjektet. Senteret har ikke ressurser til fylket utover veiledning på søknaden innen prosjektets oppstart. Forberedende aktivitet i fylket i forkant av prosjektstart må finansieres av andre midler lokalt. Senteret kjører to prosjekter i løpet av en 3-års periode.

Pedagogisk og kunstnerisk idé

Den pedagogiske metoden tar utgangspunkt i individrettet metodikk for ungdom der fokuset ligger på å øke danseferdigheten hos hver enkelt. Gjennom arbeid med få, men nøye utvalgte danser, får deltakeren større dybde i kunnskapen sin. Undervisninga har romslige og aksepterende holdninger til personlig stil, og oppmuntrer til personlig uttrykk. En sentral del av metoden er kroppslig erfaring gjennom å lære direkte fra en kropp til en annen. Gjennom herming og praktisk øving får deltakeren erfare kunnskapen i egen kropp og ta eierskap til den lokale immaterielle kulturarven. Både gleden ved den sosiale dansen, og utviklingen av folkedansen som scenisk uttrykk, er viktig. Talenter som utmerker seg og viser stor interesse for folkedansen, vil få tilrettelagt oppfølging.

Prosjektet engasjerer primært lokale instruktører og musikere til faglig arbeid med, og instruksjon i dans og musikk. Musikken er en integrert del av folkedansen og prosjektet bruker levende musikk i undervisninga, og i forestillingene. Tradisjonsbærere fra fylket inviteres til å bidra som rollemodeller. Sist, men ikke minst, knytter prosjektet til seg en liten gruppe dyktige unge dansere like over alderen til målgruppa som danseforbilder 

og hjelpere. Representanter for disse ulike gruppene fyller hver sin rolle i arbeidet, noe som er rasjonelt og kvalitetssikrende. Her bygger Bygda dansar på gode erfaringer fra gjennomførte delprosjekt. Det lokale dansemiljøet, ungdomsskoler og videregående skoler, samt lokal administrasjon av den kulturelle skolesekken, er sentrale samarbeidspartnere.

Prosjektet bidrar med fagdager til miljøet i regionen for å styrke tradisjonskunnskapen i fylket. Det er et mål å inspirere og utvikle lokale dansere og folkedanspedagoger, samt inspirere lærere i skolen til å benytte lokal folkedans i undervisninga. Lærere i skolen som prosjektet besøker, får mulighet til å lære mer om folkedans gjennom eksempler som blir benyttet.

Det kunstneriske arbeidet består i hovedtrekk i å benytte den lokale folkedansen i nye kontekster gjennom ulike presentasjonsformer, og gjennom omarbeiding og utvikling av koreografier. Det produseres to danseforestillinger i prosjektet med scenisk bruk av de lokale folkedansene. Den siste av forestillingene, som avslutter det treårige prosjektet, knytter til seg profesjonelle scenekunstnere på nordisk nivå. Ungdommene involveres i deler av de kunstneriske valgene og koreografien både utfordrer og tilpasses nivået til danserne.

I den kunstneriske prosessen samarbeider prosjektet med lokale og internasjonale ressurspersoner og institusjoner. Det kan være innenfor folkedans, eller blant andre scenekunstmiljøer. Slik ønsker man å skape kontinuitet, gjensidig kompetanseutveksling og et bredt fagmiljø der det kunstfaglige og det kulturvernene samarbeider.

Den pedagogiske og kunstneriske idéen danner grunnlaget for kontinuerlig erfaringsbasert utvikling av metodene i prosjektet, alt i nært samarbeid med fagansatte på senteret, prosjektansatte og andre samarbeidspartnere.

Bygda Dansar: Prosjektmodellen

Bygda Dansar blir gjennomført som delprosjekt over tre år. Hvert delprosjekt retter seg mot ett spesielt fylke og får sitt eget navn. Hvert delprosjekt blir delt inn i ulike faser. Dette er forberedelse og rekrutteringsfasen, mellomfasen og sluttfasen.

Forberedelse- og rekrutteringsfasen

I forberedelsfasen setter prosjektmedarbeiderne seg inn i prosjektmodellen, arkivmaterialet og lokale forhold. Finnes det et aktivt ungdomsmiljø som danser folkedans, starter prosjektet rekruttering der. Videre går prosjektet ut med tilbud om å formidle lokal norsk folkedans for ungdom i ungdomsskolen og i den videregående skolen. Det kan også være aktuelt å rekruttere fra lag og organisasjoner i fylket.

Så langt det lar seg gjøre, prøver prosjektet å oppfylle tid- og dato-ønskene fra skoler og organisasjoner. Målet er å styrke folkedansen og motivere for å rekruttere til spesialisert undervisning utenfor skole og organisasjon. Undervisninga legger hovedvekt på det lokale dansemateriale, men med et flerkulturelt innslag der det er mulig.

Mellomfasen og midtforestilling

I mellomfasen etablerer Bygda dansar lokale øvinger. Hvert halvår blir det avholdt 2-3 helgesamlinger for å gi ungdommene et sosialt nettverk med mulighet til å gå dypere inn i folkedansen fra sitt distrikt, møte gjestepedagoger og få mest mulig individuell opplæring.

Ut gjennom mellomfasen og i sluttfasen vil helgesamlingene ha spesialisert danseopplæring og scenearbeid, i tillegg til fokus på sosial dans og samvær i gruppa. I mellomfasen skal prosjektet jobbe med lokale tradisjonsdanser og produsere ei større scenisk forestilling med dans som bærende kunstuttrykk.

Sluttfasen og avslutningsforestilling

I sluttfasen ligger hovedfokuset i prosjektet på å arbeide fram ei stor scenisk forestilling. Til den leier prosjektet inn profesjonelle scenekunstnere i roller som koreograf og/eller regissør. Denne delen er ment for de deltakerne som har størst dansefaglig potensiale til å delta, og som ivrer mest for prosjektet. Erfaringsmessig blir det et ensemble på mellom 10-30 deltakere.

Prosjektmodellen legger opp til en visning av midtforestillinga og en visning av sluttforestillinga, men det er en styrke om de blir vist flere ganger, gjerne i forbindelse med festivaler og på profesjonelle scener. Sluttforestillinga har vært vist på scener lokalt og nasjonalt.

Bygda Dansar: Lokalt samarbeid og engasjement

For å kunne oppnå de ulike målsetningene i prosjektet, blir det satt store krav til de profesjonelle pedagogene. I tillegg er det avgjørende at det lokale folkedansmiljøet stiller opp i dugnaden i form av å være lokale forbilder, ressurspersoner innen dans og musikk, og/eller medarrangører for samlinger.

Det er viktig å sikre direkte kontakt med den levende tradisjonen, og sørge for jevn og god lokal aktivitet utenom aktiviteten i prosjektet. Det danner grunnlag for videre utvikling, og styrker mulighetene til at lokale krefter kan videreføre aktivitet når prosjektet blir avslutta etter tre år.

Et solid lokalt engasjement styrker også rekrutteringa til prosjektet og sikrer lokal ekspertise. Et viktig fokus for det lokale miljøet er å ivareta ungdommene etter prosjektperioden når organiseringa og økonomien må tilpasses det lokale miljøet og ungdommenes ønsker. Dette arbeidet må starte samtidig med prosjektet. Prosjektet Bygda dansar rekrutterer ungdom til det 3-årige prosjektet med sine målsetninger. Tradisjonsmiljøet i fylket kan ved å engasjere seg i prosjektet rekruttere ungdom fra prosjektet og inn i sitt miljø, og/eller inspirere ungdom i sitt miljø til å bli med i Bygda dansar.

Forventa resultater av prosjektet

Synlige resultater av prosjektet er blant annet antall ungdom og lærere som nås i rekrutteringsfasen, antall ungdommer, medaktører som deltar på helgesamlingene og forestillingene, og publikumstall. Et annet viktig faglig resultat er utviklingsarbeidet som skjer mellom fagansatte ved senteret, prosjektansatte og de lokale folkemusikk- og folkedansaktørene.

Bygda dansar er mer enn et rekrutteringsprosjekt, ungdomsprosjekt og danseprosjekt. Bygda dansar er;

-        videreføring og vern av immateriell kulturarv

-        en ambulerende scene for folkedans i Norge

-        kompetanseheving for alle involverte

-        profesjonalisering av feltet generelt

-        et kunstnerisk utviklingsarbeid

I tillegg driver prosjektet utstrakt dokumentasjonsarbeid, og er nært knytt opp mot forskningen på senteret.

Bygda dansar prosjekter

Troms er det ellevte fylket Bygda dansar starter i. Fylker som alt har gjennomført et Bygda dansar-prosjekt, kan søke på ny:

Sogn og Fjordane, Fjordapuls 2001-2004 (pilotprosjekt)

Møre og Romsdal, Snu nordvest 2004-2007

Oppland, Lea de 2007-2010

Buskerud, Danseru 2009-2012

Nord-Trøndelag, Trø te' 2010-2013

Vest-Agder, Egdedans 2011-2014

Hedmark, Lek Østa 2012-2015

Telemark, Tiljetakt 2013-2016

Akershus, Akersarv 2014-2017

Rogaland, 2016-2019

Troms, 2017-2020

Sluttrapporter ligger på nettsiden http://bygdadansar.no/bygda-dansar/avslutta-prosjekt. Per januar 2017 er neste ledige prosjektperiode august 2019 – juli 2022.

Om søknadsprosessen

Søknadsprosessen er delt inn i flere ledd. Først melder en potensiell søker sin interesse til Sff med navn på kontaktperson for fylket, og deres mål/motivasjon for å få tildelt prosjektet til postmottak@fmfd.no eller stine@fmfd.no

 

søknadsprosessen.JPG

 

I søknadsprosessen er det forventa at det blir satt i gang forberedende aktivitet (forprosjekt), for å legge bedre til rette for gjennomføringen av hovedprosjektet. Forberedende aktivitet kan være arbeid opp mot fylkeskommune, skoleverk, kulturell skolesekk, institusjoner, lag og foreninger, arbeid med rekruttering, styrking av pågående aktivitet mm. Søker informerer Sff jevnlig om aktiviteten i forprosjektene. Sff kan veilede søknadsprosessen.

Bygda Dansar skal kunne gjennomføres både i fylke der folkedansen står sterkt, og i fylke der folkedansen står svakt. I fylke der folkedansen står svakt må man regne med en lengre og større forberedende arbeidsprosess før prosjektet kan settes i gang.

Hvem kan søke

Organisasjoner, lag eller enkeltpersoner med kompetanse i folkedans, kan sende søknad om å bli vertsfylke og få Bygda Dansar til sitt fylke. Det skal oppgis en ansvarlig/kontaktperson for søknaden. Vedkommende skal ha god kompetanse i folkedans og være den som Sff henvender seg til i spørsmål gjennom prosjektperioden.

Krav til søknaden

Søknaden skrives i brevform og sendes elektronisk til postmottak@fmfd.no. Søknaden skal inneholde følgende punkter:

 • Navn på søker og fylke
 • Navn på dansefaglig kontaktperson og informasjon om vedkommende sin kompetanse i folkedans
 • Beskriv søkerens mål med å få Bygda dansar til fylket
 • Beskriv faglige ønsker for prosjektet
 • Beskriv hvordan søknaden er forankra i fylket sitt folkedansmiljø
 • Beskriv situasjonen til folkedansen i fylket på søknadspunktet
 • Legg ved en oversikt over lokale ressurspersoner som instruktører, unge forbilder, viktige tradisjonsbærere, musikere, arrangører for lokale samlinger, relevante kunstnerlige krefter og eventuelt andre relevante ressurser
 • Legg ved en plan for hvordan og når man ønsker å søke fylkeskommunen om å forplikte seg til å yte 150 000,-kr i prosjektmidler per år.

Søkeren må dokumentere interesse og vilje til dugnadsarbeid for prosjektet i store deler av fylket, og vise til gode kandidater som kan fungere som unge forbilder. Det var tidligere et krav at det var dokumentert personer med universitetsfag i folkedans fra NTNU (tradisjonskunnskap, metodikk). Utdanninga er dessverre nedlagt, så dette kravet er tatt ut og erstattet av et oversyn over ressurspersoner og deres kompetanse.